Jak księgować faktoring? Rozwiewamy wątpliwości

Jak księgować faktoring Rozwiewamy wątpliwości

Faktoring to zewnętrzna forma finansowania, z której korzysta wielu przedsiębiorców. Decydując się na takie rozwiązanie, należy pamiętać o konieczności dopełnienia formalności związanych z ewidencją transakcji faktoringowych. Dowiedz się, jak robić to poprawnie.

Korzystanie z faktoringu wpływa na zmianę struktury kapitału zaangażowanego przez przedsiębiorstwo, który jest niezbędny do prowadzenia prężnej działalności. Dużym atutem tej formy finansowania jest podjęcie kroków umożliwiających zwiększenie skali biznesu. Na korzyść tego rozwiązania przemawia również poprawa zarządzania firmowymi środkami, m.in. poprzez zachowanie płynności finansowej.

Faktoring – księgowanie uzależnione od typu finansowania

W zależności od tego, jaki rodzaj ma faktoring, księgowanie będzie przebiegać nieco inaczej. Dlatego przed przystąpieniem do ewidencjonowania transakcji, warto określić typ usługi.

  • Księgowanie faktoringu z regresem

O faktoringu z regresem mówi się wówczas, gdy przedsiębiorca przejmuje na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. W takim przypadku transakcję faktoringową należy zapisać po stronie aktywów i pasywów przedsiębiorcy.

Przychodem będą należności wynikające z wystawionych faktur oraz zapłata za wierzytelność otrzymana przez firmę faktoringową. Natomiast w koszty uzyskania przychodu wlicza się wszystkie zobowiązania wynikające z umowy z firmą faktoringową, np. prowizje, abonament itp.

  • Księgowanie faktoringu bez regresu

Faktoring bez regresu to finansowanie, w którym faktor przejmuje na siebie odpowiedzialność w razie niewypłacalności kontrahenta. Dlatego w tym przypadku przedsiębiorca powinien wyksięgować wierzytelności z ksiąg rachunkowych – z datą przekazania należności wynikających z faktur faktorowi.

Do przychodów zaliczana jest kwota otrzymana od faktora. W koszty uzyskania przychodu można wliczyć wszystkie opłaty pobierane przez firmę faktoringową.

  • Księgowanie faktoringu mieszanego

Faktoring mieszany to połączenie faktoringu z regresem i faktoringu bez regresu. W praktyce oznacza to odpowiedzialność firmy faktoringowej wyłącznie do pewnej kwoty.

W tym przypadku w przychody można wliczyć należność od faktora z tytułu wykupionej wierzytelności. Kosztami uzyskania przychodu będzie natomiast ta część wierzytelności, która zostałą przejęta przez firmę faktoringową. Pozostała część należności powinna trafić do rubryki „rozrachunki z odbiorcami” – aż do czasu uregulowania kwoty. 

Jeśli chodzi o faktoring, księgowanie może wydać się dość skomplikowane. Jeżeli masz problem z prawidłowym ewidencjonowaniem transakcji tego typu, skontaktuj się z doświadczonym biurem rachunkowym. Niewiedza w tym zakresie nie musi być bowiem powodem do rezygnacji z tej formy finansowania zewnętrznego.

Najnowsze

Leave a Comment